Åpenhetsloven og aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Med åpenhetsloven kan alle kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Dette kalles for informasjonskrav.

En aktsomhetsvurdering er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Blatchford Ortopedi sin Aktsomhetsvurderinger – Metode og Resultat

Blatchford Ortopedi AS er medlem av bransjeorganisasjonen Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund (OVL). OVL er medlem av Etisk Handel Norge og har over flere år hatt fokus på etisk handel i bransjen. Arbeidet med Åpenhetsloven er en videreføring og utvikling av dette arbeidet.

Medlemsbedriftene i OVL samarbeider om arbeidet med etisk handel og aktsomhetsvurderinger overfor våre felles leverandører. Dette gir bransjen større påvirkningskraft ved eventuelle avvik.  En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra de 7 største virksomhetene deltar i arbeidet med aktsomhetsvurderingene. Fagansvarlig for Åpenhetsloven i Blatchford Ortopedi AS deltar i denne arbeidsgruppen.

 

Pr dags dato er det ikke avdekket negative konsekvenser i leverandørkjeden for ortopediske hjelpemidler.

 

Vi viser til rapport fra OVL for mer informasjon angående kartleggingen som er gjort: Redegjørelse for aktsometsvurderinger