Hvordan gå fram?

Blatchford Ortopedi tilbyr vurdering, individuell tilpasning, etterkontroll og oppfølging av ortopediske hjelpemidler.

Ortopediske hjelpemidler må rekvireres av en godkjent spesialist, og det er opp til NAV å godkjenne søknaden på bakgrunn av spesialistens begrunnelse. NAV kan støtte anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av hjelpemiddelet.

Alle hjelpemidler blir individuelt tilpasset hver pasient. Eksempler på hjelpemidler kan være proteser, som er en erstatning for en tapt kroppsdel, eller ortoser, som støtter opp kroppen og stabiliserer der det er nedsatt funksjon.

Ta kontakt med oss for timebestilling.

Søknad om stønad til ortopediske hjelpemidler

I henhold til NAV skal hjelpemidlene rekvireres av spesialist. I rundskriv fra NAV står det følgende: «Et medlem med varige og vesentlige funksjonsforstyrrelser i støtte- og bevegelsesorganene, har rett til stønad til dekning av utgifter til anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av nødvendig og hensiktsmessig protese eller ortose».

Det er din fastlege som vurderer hvilken spesialist du evt. bør henvises til.

Følgende spesialister kan rekvirere ortopediske hjelpemidler:

  • Spesialist i ortopedisk kirurgi
  • Spesialist i revmatologi
  • Spesialist i nevrologi
  • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
  • Spesialist i indremedisin
  • Spesialist i pediatri
  • Sykehuslege m/ fullmakt

Om man har krav på stønad fra NAV avhenger av hvilken diagnose som stilles.

Alle våre avdelinger er tilknyttet en privatpraktiserende spesialist. Vi kan derfor tilby konsultasjon for søknad til ortopediske hjelpemidler. Ta kontakt for booking av time.

Søknad om fornyelse av ortopediske hjelpemidler

Har NAV gitt vedtak til stønad til ortopediske hjelpemidler, kan brukeren innenfor søknadens varighetsperiode (5 eller 10 år) søke fornyelse av hjelpemidlene.  

Ortopediingeniøren vurderer om det er behov for fornyelse av hjelpemidlet. Søknad om fornyelse gjøres via skjema (NAV  07.11) og signeres av bruker og ortopediingeniør.

Når fullmaktsperioden er utløpt, må eventuelt en ny erklæring utferdiges av fastlege eller spesialist med rekvisisjonsrett.

Vi er behjelpelig med utfylling av søknad om fornyelse.

Ferdigattest

Ved utlevering av ortopediske hjelpemidler signeres ferdigattest (NAV 07.12). Ortopediingeniøren attesterer at hjelpemidlet har blitt riktig tilvirket og at det fungerer så nær det optimale som mulig i forhold til brukerens forutsetninger. Bruker attesterer på at hjelpemidlet er mottatt.